800 000 000 info@bsbond.cz

rafinace odpadů

Synergie s recyklační linkou

Technologie rafinace

Co je to rafinace?

Tento proces představuje technologii, která umožňuje transformovat vstupní surovinu na rafinovaný produkt bez nečistot a nežádoucích látek. Využitím této metody dokážeme upravit vlastnosti suroviny a vytvořit tak oleje, které mají podobné charakteristiky jako nafta, benzín a další cenné uhlovodíky.

Výhody technologie

Použití moderní rafinační technologie umožňuje upravit kvalitu pyrolýzního oleje, což vede k výraznému zvýšení přidané hodnoty a tržní ceny výstupních produktů. Rafinace umožňuje efektivní zpracování odpadních olejů, která současně snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Historie společnosti

Naše firma byla založena již 10. ledna 2020. V období mezi roky 2020 až 2023 jsme se intenzivně věnovali vývoji a zdokonalování našich obchodních systémů. Na začátku roku 2023 se nám podařil projekt kompletně dokončit.

Rafinace:
čistota, která dělá rozdíl

Rafinace je jedna z technologií, která se používá k získávání čistých produktů ze surovin. My rafinujeme pyrolýzní olej, případně použitá průmyslová maziva či motorové oleje a získáváme tak řadu cenných produktů bez nečistot a nežádoucích látek.

Využitím tohoto postupu dokážeme získat oleje, které mají podobné charakteristiky jako nafta, benzín a další cenné uhlovodíky.

Spolupráce společností Landee Holding a.s. zajišťuje dostatek vstupních surovin – pyrolýzního oleje. Výsledné produkty mají nejen vyšší přidanou hodnotu, ale také potenciál pro široké spektrum průmyslových aplikací.

Malá rafinerie

Rafinační technologie se skládá ze tří hlavních součástí:
reaktoru, vytápěcího systému a kondenzátoru.

 

Do reaktoru je načerpána vstupní surovina, která se postupně ohřívá za pomoci topného systému udržujícího vhodné teploty v reakčním prostoru. Během procesu se surovina postupně odpařuje a vznikají tak procesní plyny, které jsou následně vedeny do dvoustupňového kondenzačního systému, kde se většina z nich ochladí a zkondenzuje na jednotlivé produkty.

Nekondenzovatelné plyny jsou výhodně využity k řízenému ohřevu reakčního prostoru. Tento proces umožňuje oddělit vodu a pevné znečišťující látky a získat tak rafinované produkty s vlastnostmi blížícími se naftě a benzínu, jako jsou oleje s nižším a vyšším bodem vzplanutí.

Reaktor

Rafinační reaktor je nádoba, ve které se zahřívá rafinovaná surovina, která a po změně skupenství na plynné, odchází do kondenzačního systému.

\

Destilační věž

Slouží k oddělení jednotlivých výstupních složek podle teploty.

\

Vytápěcí systém

Systém vytápění je kombinovaný.,Umožňuje spalování tekutých i plynných paliv. V průběhu procesu se zde s výhodou využívá nezkondenzovatelného zbytku procesního plynu.

\

Separátor popela

Redukuje emisní zátěž pevnými částicemi z procesu vytápění.

\

Kondenzátor

Dvoustupňový kondenzační systém ochlazuje procesní plyn na teplotu pod níž dojde k přeměně plynu zpět na kapalinu.

\

Olejový zásobník

Dočasné úložiště výstupních produktů.

\

Kolektor

Slouží jako zásobník nekondenzovatelných plynů pro potřeby vytápění.

\

Výhody použití rafinační jednotky

Zvýšení potenciálu, lepší ekonomika

 

Použití moderní rafinační technologie umožňuje upravit kvalitu pyrolýzního oleje, což vede k výraznému zvýšení přidané hodnoty a tržní ceny výstupních produktů. Rafinace umožňuje efektivní zpracování odpadních olejů, která současně snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Systém předmontovaných bloků

Jednou z výhod rafinační jednotky modelu RF5-C je její design typu “preassembled chassis”, při kterém jsou všechny komponenty předem sestaveny do dvou rámových konstrukcí velkosti 40HC. Díky tomu je zařízení velmi snadno a rychle instalovatelné, přemístitelné a lze použít i jako mobilní. Stačí umístit na místo a připojit přívod vody a elektřiny.

O nás

Naše firma byla založena již 10. ledna 2020. V období mezi roky 2020 až 2023 jsme se intenzivně věnovali vývoji a zdokonalování našich obchodních systemů – automatických strategií.

Na tomto projektu se spolupodíleli i investoři v celkové částce 24 000 000 Kč.

Úspěšné dokončení projektu automatických strategií na začátku roku 2023 dovedlo firmu k finanční stabilitě a její zisk bude investován do další projektů, které máme v plánu v následujících měsících realizovat.

S hrdostí můžeme také zmínit, že historická emise dluhopisů byla 25. února 2023 plně splacena.

EMISE DLUHOPISŮ

 

0 %

p.a.

0 %

p.a.

0 %

p.a.

Parametry emise dluhopisu 100.000,-Kč s výnosem 10,5 % p.a.

Emitent:
B&S Holding s.r.o.
IČO: 08826200
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 115704
Název Dluhopisů:
B&S Holding 10,5 % p.a.
LEI Emitenta:
9845005E9R039EBX6632
Identifikační kód ISIN:
CZ0003551871
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:
100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:
Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:
Listinné cenné papíry
Emisní kurz:
100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice:
1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:
1.7.2023
Emise:
Zajištěná
Emisní lhůta:
Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 14. 6. 2023 a skončí dnem 30. 6. 2028.
Dodatečná emisní lhůta:
Neuplatní se
Maximální objem Emise:
12.000.000 Kč (dvanáct milionů korun českých)
Výnos:
Pevná sazba 10,5 % ročně (per annum)
Datum počátku prvního výnosového období:
1.7.2023
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
Měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce zpětně za uplynulé výnosové období, počínaje dnem 31. 7. 2023, dnem 30. 6. 2028 konče.
Rozhodný den pro výplatu výnosu:
Vždy ke 20. dni v daném kalendářním měsíci, v němž má dojít ke vzniku nároku na výplatu výnosu.
Den konečné splatnosti:
30.6.2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:
20.6.2028
Administrátor:
Emitent
Určená provozovna:
B&S Holding s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky:
www.bsholding.cz
Emisní podmínky:
BONUS:
Nad rámec pevného výnosu bude jednorázově na roční bázi vyplácen tzv. Bonusový výnos pouze v případě, že roční míra inflace přesáhne procentuální výši výnosu dle následujícího vzorce: Bonusový výnos = (Inflace – Výnos) * 0,01 * jmenovitá hodnota Dluhopisu

Parametry emise dluhopisu 500.000,-Kč s výnosem 12,5 % p.a.

Emitent:
B&S Holding s.r.o.
IČO: 08826200
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 115704
Název Dluhopisů:
B&S Holding 12,5 % p.a.
LEI Emitenta:
9845005E9R039EBX6632
Identifikační kód ISIN:
CZ0003551863
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:
500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:
Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:
Listinné cenné papíry
Emisní kurz:
100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice:
1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:
1.7.2023
Emise:
Zajištěná
Emisní lhůta:
Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 14. 6. 2023 a skončí dnem 30. 6. 2028.
Dodatečná emisní lhůta:
Neuplatní se
Maximální objem Emise:
6.000.000 Kč (šest milionů korun českých)
Výnos:
Pevná sazba 12,5 % ročně (per annum).
Datum počátku prvního výnosového období:
1.7.2023
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
Měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce zpětně za uplynulé výnosové období, počínaje dnem 31. 7. 2023, dnem 30. 6. 2028 konče.
Rozhodný den pro výplatu výnosu:
Vždy ke 20. dni v daném kalendářním měsíci, v němž má dojít ke vzniku nároku na výplatu výnosu.
Den konečné splatnosti:
30.6.2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:
20.6.2028
Administrátor:
Emitent
Určená provozovna:
B&S Holding s.r.o.,
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky:
www.bsholding.cz
Emisní podmínky:
BONUS:
Nad rámec pevného výnosu bude jednorázově na roční bázi vyplácen tzv. Bonusový výnos pouze v případě, že roční míra inflace přesáhne procentuální výši výnosu dle následujícího vzorce: Bonusový výnos = (Inflace – Výnos) * 0,01 * jmenovitá hodnota Dluhopisu

Parametry emise dluhopisu 1.000.000,-Kč s výnosem 13,5 % p.a.

Emitent:
B&S Holding s.r.o.
IČO: 08826200
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 115704
Název Dluhopisů:
B&S Holding 13,5 % p.a.
LEI Emitenta:
9845005E9R039EBX6632
Identifikační kód ISIN:
CZ0003551889
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:
1.000.000 Kč (jeden milion korun českých)
Forma Dluhopisů:
Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:
Listinné cenné papíry
Emisní kurz:
100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice:
1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:
1.7.2023
Emise:
Zajištěná
Emisní lhůta:
Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 14. 6. 2023 a skončí dnem 30. 6. 2028.
Dodatečná emisní lhůta:
Neuplatní se
Maximální objem Emise:
5.000.000 Kč (pět milionů korun českých)
Výnos:
Pevná sazba 13,5 % ročně (per annum).
Datum počátku prvního výnosového období:
1.7.2023
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:
Měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce zpětně za uplynulé výnosové období, počínaje dnem 31. 7. 2023, dnem 30. 6. 2028 konče.
Rozhodný den pro výplatu výnosu:
Vždy ke 20. dni v daném kalendářním měsíci, v němž má dojít ke vzniku nároku na výplatu výnosu.
Den konečné splatnosti:
30.6.2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:
20.6.2028
Administrátor:
Emitent
Určená provozovna:
B&S Holding s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky:
www.bsholding.cz
Emisní podmínky:
BONUS:
Nad rámec pevného výnosu bude jednorázově na roční bázi vyplácen tzv. Bonusový výnos pouze v případě, že roční míra inflace přesáhne procentuální výši výnosu dle následujícího vzorce: Bonusový výnos = (Inflace – Výnos) * 0,01 * jmenovitá hodnota Dluhopisu

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

 

Dušan Poláček

Sales manager

Zavolejte: 800 02 38 38

FAQ

Nejčastější otázky